کتابخانه دانلود


هندبوک مواد مصرفی ایساب

این هندبوک حاوی اطلاعات انواع مواد مصرفی جوشکاری ایساب چون الکترودها ، فیلرها و پودر هاست و با داشتن اطلاعات کاربردی جریان و ولتاژ جوشکاری ، در تهیه WPS بسیار کمک کننده است.