021-91090399

info@esab.ir

الکترود جوشکاری OK 76.18

SFA/AWS A5.5 : E8018-B2

الکترود DC  با پوشش بازی برای جوشکاری فولادهای مقاوم در برابر خزش ،تیپ1% کروم 0.5% مولیبدن. 
جوشکاری با قوس پایدار و حداقل پاشش دارد. فلز جوش حاصله در برابر ترک خوردگی مقاوم است و فاقد تخلخل می باشد.

کدهای دیگر متناظر E8018-B2  الکترود OK 76.16 و OK B2 SC است که برای مصارف Step Cooling  به کار می رود و مقدار X-factor  آنها زیر 15 و 10 است.

5/5 0 0 0