021-91090399

info@esab.ir

الکترود جوشکاری OK 76.16

SFA/AWS A5.5 : E8018-B2-H4R

الکترود DC  با پوشش بازی برای جوشکاری فولادهای مقاوم در برابر خزش ،تیپ1% کروم 0.5% مولیبدن. 
جوشکاری با قوس پایدار و حداقل پاشش دارد. فلز جوش حاصله در برابر ترک خوردگی مقاوم است و فاقد تخلخل می باشد.

 الکترود OK 76.16 برای مصارف Step Cooling  به کار می رود و مقدار X-factor  آن زیر 15  است.

5/5 0 0 0